od 15 czerwca

Przynieś do wybranej szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły.

Dostarcz również:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub
  • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
do 4 sierpnia
12 sierpnia Będziesz na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 13 sierpnia

Przynieś do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów, których jeszcze nie dostarczyłeś.

do 18 sierpnia
19 sierpnia Jesteś na liście przyjętych kandydatów.