Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Jest to egzamin państwowy.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej:

część pisemna część praktyczna
 • jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze,
 • trwa 60 minut,
 • test składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
 • dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.
 • polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym, którego rezultatem jest konkretny wyrób, usługa lub dokumentacja,
 • trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut,
 • zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

Dodatkowe informacje:

 • w trakcie nauki w technikum uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe,
 • wynik egzaminu jest wyrażony w skali procentowej,
 • aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎ ‎
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), 
 • ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania,
 • laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybraną dziedzina wiedzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i  na certyfikacie kwalifikacji zawodowej otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Za przeprowadzenie egzaminu zawodowego odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu w danym regionie.