HISTORIA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną historię?

Przedmiot historia pozwala uczniom na pogłębione studiowanie historii zarówno Polski, jak i świata. Dzięki temu mają możliwość lepszego zrozumienia przyczyn  i skutków ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie uczą się analizować różnorodne źródła historyczne, takie jak teksty, mapy, fotografie czy dokumenty. To pomaga im rozwijać umiejętność krytycznego myślenia i analizy. Mają oni również szansę zgłębiania i poznawania różnych kultur i tradycji historycznych. To pozwala im lepiej zrozumieć różnice i podobieństwa między narodami oraz rozwijać tolerancję i otwartość na różnorodność.

Profil historia w liceum ogólnokształcącym daje uczniom szansę zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym. Podejmując ten profil, uczniowie mają możliwość dogłębnego przygotowania się do egzaminu zarówno teoretycznie, jak i poprzez analizę oraz interpretację różnorodnych źródeł. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Sądem Rejonowym, Instytutem Pamięci Narodowej dzięki czemu uczniowie mogą zdobywać wiedzę w innych formach, niż tylko w przysłowiowych ławkach szkolnych.

Proponujemy różnorodne imprezy naukowe – np.  Dzień z Sobieskim, Jarmark Cysterski, zajęcia w cerkwi i meczecie.

Historia rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

historia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo, prawo i administracja, archeologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, prawo i administracja.

 

Historii na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Historia,

Język polski,

Wiedza o społeczeństwie