Egzamin czeladniczy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. Jest to egzamin państwowy.

Egzamin czeladniczy składa się z etapu praktycznego i etapu teoretycznego:

etap praktyczny etap teoretyczny
 • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne,
 • egzaminu przeprowadza się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych, posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych,
 • w trakcie przeprowadzania egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku pracy,
 • egzamin nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni,
 • nadzór nad wykonywaniem przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawuje co najmniej dwóch członków zespołu egzaminacyjnego.

część pisemna

polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,

egzamin odbywa się w warunkach zapewniających samodzielną pracę zdającego,

czas trwania egzaminu nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

część ustna

polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.
 • trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut,
 • zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego.

czas trwania egzaminu nie może być dłuższy niż 30 minut,

zdający losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu
każdego tematu egzaminu, na zapoznanie się z treścią pytań zdający ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu
trwania egzaminu.

Dodatkowe informacje:

 • w trakcie nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń zdaje jeden egzamin czeladniczy,
 • wynik egzaminu jest wyrażony w pięciostopniowej skali od 2 (stopień niedostateczny) do 6 (stopień celujący),
 • ocenę etapu praktycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych za każde zadanie egzaminacyjne,
 • ocenę części pisemnej etapu teoretycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych z każdego tematu egzaminu,
 • ocenę części ustnej etapu teoretycznego ustala się na podstawie ocen wystawionych z każdego tematu egzaminu,
 • laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z problematyką danego zawodu mogą być zwolnieni z jednego z etapów egzaminu czeladniczego i z tego etapu otrzymują najwyższy stopień.‎

Za przeprowadzenie egzaminu zawodowego odpowiedzialna jest Izba Rzemieślnicza.