Matura jest państwowym egzaminem z wybranych przedmiotów nauczanych na poziomie szkoły średniej.

Absolwent szkoły – abiturient obowiązkowo przystępuje łącznie do 6 egzaminów:

2 egzaminów w części ustnej i 4 egzaminów w części pisemnej.

egzaminy ustne egzaminy pisemne
j. polski (bez określania poziomu) j. polski (poziom podstawowy)
j. obcy nowożytny (bez określania poziomu) matematyka (poziom podstawowy)
j. obcy nowożytny (poziom podstawowy)
wybrany przedmiot (poziom rozszerzony)

Dodatkowo abiturient może zdawać jeszcze do pięciu przedmiotów (tylko na poziomie rozszerzonym), których nie zdawał w części obowiązkowej lub zdawał je w części obowiązkowej na poziomie podstawowym.

Dodatkowe informacje:

  • abiturient zdaje egzaminy ustne niezależnie od wyników egzaminów pisemnych,
  • w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole,
  • na maturze z języka obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych,
  • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu, na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik,
  • wynik matury jest wyrażony w skali procentowej, aby zdać maturę, z przedmiotów obowiązkowych należy uzyskać co najmniej 30% punktów,
  • zdający nie ma możliwości wyjścia w trakcie egzaminu, obowiązuje zakaz wnoszenia pożywienia, maskotek, piórników itp.,
  • arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych danego przedmiotu według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania.

Za przeprowadzenie egzaminu maturalnego odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.