UWAGA: Nabór do Techników prowadzony jest tylko i wyłącznie poprzez elektroniczny system naboru.

Aby zostać uczniem wybranego Technikum musisz:

1. Zarejestrować się na stronie internetowej, którą znajdziesz pod zamieszczonym obok przyciskiem.

2. Postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

od 15 maja

Zarejestruj się na stronie: 

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

do 14 czerwca

do godz. 15.00

od 21 czerwca

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 5 lipca

do godz. 15.00

12 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 12 lipca

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dwa zdjęcia.

do 19 lipca

do godz. 15.00

22 lipca Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów.