UWAGA! Nabór do Branżowych Szkół I Stopnia prowadzony jest z pominięciem systemu elektronicznego. Kandydat nie musi się nigdzie rejestrować.

Aby zostać uczniem Branżowej Szkoły I Stopnia:

  1. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły, który znajdziesz pod zamieszczonym obok przyciskiem (możesz też odebrać gotowy druk w wybranej szkole),
  2. Wypełnij go, podpisz i daj do podpisania rodzicom,
  3. Przynieś do wybranej Branżowej Szkoły I Stopnia,
  4. Wraz z wnioskiem przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  5. Przynieś też zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia lub umowy o pracę jest podstawą przyjęcia do wybranej Branżowej Szkoły I Stopnia.

od 15 maja Przynieś do wybranej szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły. Dostarcz również:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub
  • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
do 5 lipca

do godz. 15.00

12 lipca Będziesz na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 12 lipca

Przynieś do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów, których jeszcze nie dostarczyłeś, w tym dwa zdjęcia.

do 19 lipca
22 lipca Jesteś na liście przyjętych kandydatów.