UWAGA! Nabór do Branżowych Szkół I Stopnia prowadzony jest z pominięciem systemu elektronicznego. Kandydat nie musi się nigdzie rejestrować.

Aby zostać uczniem Branżowej Szkoły I Stopnia:

  1. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły, który znajdziesz pod zamieszczonym obok przyciskiem (możesz też odebrać gotowy druk w wybranej szkole),
  2. Wypełnij go, podpisz i daj do podpisania rodzicom,
  3. Przynieś do wybranej Branżowej Szkoły I Stopnia,
  4. Wraz z wnioskiem przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  5. Przynieś też zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia lub umowy o pracę jest podstawą przyjęcia do wybranej Branżowej Szkoły I Stopnia.

od 15 czerwca Przynieś do wybranej szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły. Dostarcz również:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub
  • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
do 4 sierpnia

do godz. 15.00

12 sierpnia Będziesz na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 13 sierpnia

Przynieś do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów, których jeszcze nie dostarczyłeś.

do 18 sierpnia
19 sierpnia Jesteś na liście przyjętych kandydatów.